preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dugopolje Dugopolje

 

Obavijest o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika možete pročitati ovdje:


 

Obavijest o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice geografije možete pročitati ovdje:


Poziv na testiranje

Poziv za pismeno testiranje kandidatima na natječaju za učitelja/ice hrvatskog jezika na nepuno, neodređeno radno vrijeme

možete preuzeti ovdje


Natječaj za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje


Natječaj za radno mjesto spremača/čice

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.


Natječaj za radno mjesto Učitelja/ice geografije

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

 
 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE DUGOPOLJE

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE DUGOPOLJE, DUGOPOLJE

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Dugopolje, Dugopolje objavljen je u Narodnim novnama broj 59/2021 dana 28. svibnja 2021. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Dugopolje dana 28. svibnja 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole, teče od 29. svibnja 2021. do 7. lipnja 2021.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.

 


 

OBAVIJEST
o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave možete pročitati ovdje.


Poziv na pisano testiranje

Poziv za pismeno testiranje kandidatima na natječaju za učitelja/ice razredne nastave na puno, određeno radno vrijeme

možete preuzeti ovdje.

 
 

Natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.


OBAVIJEST o izboru po natječaju engleski i talijanski jezik

OBAVIJEST
o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice engleskog i talijanskog jezika možete pročitati ovdje.


OBAVIJEST o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika

OBAVIJEST
o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika možete pročitati ovdje.


Poziv na pisano testiranje

Poziv za pismeno testiranje kandidatima na natječaju za učitelja/ice hrvatskog jezika na nepuno, određeno radno vrijeme

možete preuzeti ovdje.


Natječaj za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika

Natječaj možete preuzeti ovdje.


Natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog i talijanskog jezika

Natječaj možete preuzeti ovdje.


OBAVIJEST o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice Informatike

OBAVIJEST
o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice Informatike možete pročitati ovdje.


Poziv na pismeno testiranje

Poziv za pismeno testiranje kandidatima na natječaju za učitelja/ice informatike na puno, neodređeno radno vrijeme

možete preuzeti ovdje.


OBAVIJEST o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

OBAVIJEST
o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave možete pročitati ovdje.


 

OSNOVNA ŠKOLA DUGOPOLJE

DUGOPOLJE,  Stepinčeva 4

KLASA: 112-07/20-01/17

URBROJ: 2180-13/01-20-03          

Dugopolje, 05. studenoga 2020. godine

 

Osnovna škola Dugopolje  Stepinčeva 4, 21204  Dugopolje temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  raspisuje

 

                                                          NATJEČAJ

                                              za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

                                                    

Uvjeti: Prema Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17., 98/19.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19., 75/20.), Pravilniku o radu Osnovne škole Dugopolje i Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

 

Prijava na natječaj mora sadržavati :

 • Osobno ime
 • Adresu stanovanja
 • Kontakt: broj telefona i/ili mobitela
 • E-mail adresu
 • Radno mjesto za koje se prijavljuje

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju

      -   životopis

      -   dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

      -   dokaz o državljanstvu 

      -   uvjerenje nadležnog suda  da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv

          podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje

          radnog odnosa iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj          

          i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno u prijavi   priložiti sve propisane dokaze  prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod  jednakim uvjetima..

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve  dokaze  propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

Poveznica na internetsku stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.os-dugopolje.skole.hr/skola/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole je 06. studenoga 2020. godine.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.

Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike originala.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  neposredno ili poštom na adresu škole Osnovna  škola Dugopolje, Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje,  s naznakom „natječaj za učitelja informatike“

                                                                                                                                                               

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nija drugačije određeno. Iznimno, kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu o rezultatima natječaja izvjestit će se pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

                                                                               

                                                                           

                                                                                          RAVNATELJ                                                                 

                                            Željko Šparmajer

 

 


Poziv za pismeno testiranje

Poziv za pismeno testiranje kandidatima na natječaju za učitelja/ice razredne nastave na puno, neodređeno radno vrijeme

možete preuzeti ovdje.


 

OSNOVNA ŠKOLA DUGOPOLJE

DUGOPOLJE,  Stepinčeva 4

KLASA: 112-07/20-01/16

URBROJ: 2180-13/01-20-03          

Dugopolje, 13. listopada 2020. godine

 

Osnovna škola Dugopolje  Stepinčeva 4, 21204  Dugopolje temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

 

       raspisuje

 

                                                          NATJEČAJ

                                              za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

                                                    

Uvjeti: Prema Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17., 98/19.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19., 75/20.), Pravilniku o radu Osnovne škole Dugopolje i Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

 

Prijava na natječaj mora sadržavati :

 • Osobno ime
 • Adresu stanovanja
 • Kontakt: broj telefona i/ili mobitela
 • E-mail adresu
 • Radno mjesto za koje se prijavljuje

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju

      -   životopis

      -   dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

      -   dokaz o državljanstvu 

      -   uvjerenje nadležnog suda  da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno u prijavi   priložiti sve propisane dokaze  prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod  jednakim uvjetima..

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve  dokaze  propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

Poveznica na internetsku stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.os-dugopolje.skole.hr/skola/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole je 14. listopada 2020. godine.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.

Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike originala.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  neposredno ili poštom na adresu škole Osnovna  škola Dugopolje, Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje,  s naznakom „natječaj za učitelja razredne nastave“

                                                                                                                                                               

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nija drugačije određeno. Iznimno, kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu o rezultatima natječaja izvjestit će se pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

                                                                               

                                                                           

                                                                                          RAVNATELJ                                                                            

 

                                                                        Željko Šparmajer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBAVIJEST o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice hrvatskoga jezika

Obavijest možete preuzeti ovdje.


Poziv Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Poziv možete preuzeti ovdje.


 

OSNOVNA ŠKOLA DUGOPOLJE

DUGOPOLJE,  Stepinčeva 4

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2180-13/01-20-03          

Dugopolje, 10. veljače 2020. godine

 

Osnovna škola Dugopolje  Stepinčeva 4, 21204  Dugopolje temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje raspisuje

                                       NATJEČAJ

                                     za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica hrvatskoga jezika  – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (do povratka privremeno odsutne radnice na rad)

                                                                                             

Uvjeti: Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19)

 

Prijava na natječaj mora sadržavati :

 • Osobno ime
 • Adresu stanovanja
 • Kontakt: broj telefona i/ili mobitela
 • E-mail adresu
 • Radno mjesto za koje se prijavljuje

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju

      -   životopis

      -   diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

      -    dokaz o državljanstvu 

      -    uvjerenje nadležnog suda  da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja

 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno u prijavi   priložiti sve propisane dokaze  prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod  jednakim uvjetima..

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve  dokaze  propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

Poveznica na internetsku stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.os-dugopolje.skole.hr/skola/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole je 11. veljače 2020. godine.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.

Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike originala.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  neposredno ili poštom na adresu škole Osnovna  škola Dugopolje, Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje,  s naznakom „natječaj za učitelja hrvatskoga jezika“                                                                                                                                                            

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nija drugačije određeno. Iznimno, kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu o rezultatima natječaja izvjestit će se pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

                                                                               

                                                                           

                                                                               RAVNATELJ

                                                                             

                                                                              Željko Šparmajer


OBAVIJEST o izboru po natječaju za radno mjesto učitelja/ice hrvatskoga jezika

Obavijest možete preuzeti ovdje


Poziv Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Poziv možete preuzeti ovdje.


 

OSNOVNA ŠKOLA DUGOPOLJE

DUGOPOLJE,  Stepinčeva 4

KLASA: 112-07/19-01/09

URBROJ: 2180-13/01-19-03          

Dugopolje, 11. listopada 2019. godine

 

Osnovna škola Dugopolje  Stepinčeva 4,21204  Dugopolje temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

 

       raspisuje

 

                                                          NATJEČAJ

                                              za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Učitelj/ica hrvatskoga jezika  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

                                                                                              

Uvjeti: Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne  uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19)

 

Prijava na natječaj mora sadržavati :

 • Osobno ime
 • Adresu stanovanja
 • Kontakt: broj telefona i/ili mobitela
 • E-mail adresu
 • Radno mjesto za koje se prijavljuje

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja (preslika diplome, dopunske isprave)

      -    dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

      -    uvjerenje nadležnog suda  da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv

           podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak o nepostojanju zapreka za zasnivanje

           radnog odnosa u školi, prema članku  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj          

           i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci)

 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za

           mirovinsko osiguranje)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno u prijavi   priložiti sve propisane dokaze  prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod  jednakim uvjetima..

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve  dokaze  propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

Poveznica na internetsku stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) za inozemno stečene diplome potrebno je priložiti dokaz o priznavanju  inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u RH.

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na razgovor pet dana prije dana određenog za razgovor. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.os-dugopolje.skole.hr/zaposljavanje

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti razgovoru prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.os-dugopolje.skole.hr/skola/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio razgovoru ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole je 11. listopada 2019.
Rok natječaja je od 12. do 19. listopada 2019.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.

Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjeren preslike originala.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nija drugačije određeno.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole

Osnovna  škola Dugopolje, Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje                                                                                                                                                         

 

                                                 RAVNATELJ :                                                                   

                                                                                                          

                                               Željko Šparmajer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Dugopolje Dugopolje / Stepinčeva 4, HR-21204 Dugopolje / os-dugopolje.skole.hr / dugopolje@os-dugopolje.skole.hr
preskoči na navigaciju